Privacyverlaring

Specifieke privacyverklaring survey Samenleven in Diversiteit

Hieronder vind je de specifieke privacyverklaring die van toepassing is op de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey). Voor de algemene privacyverklaring van het Agentschap Binnenlands Bestuur  kan je terecht op de website van het agentschap.      

Inleiding

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ontwikkelt en publiceert de survey Samenleven in Diversiteit.  Een aantal belangrijke aspecten die verband houden met de integratieproblematiek kunnen niet via administratieve monitoring in beeld gebracht worden en blijven daardoor een blinde vlek. Het gaat om onder andere sociale samenhang, interculturele contacten, taalgebruik, houdingen tegenover diversiteit, beeldvorming, discriminatie, identiteitsbeleving, maatschappelijk vertrouwen en betrokkenheid. Om dergelijke aspecten in beeld te brengen, werd in 2017 voor het eerst de survey Samenleven in Diversiteit uitgevoerd. Om deze aspecten door de tijd heen op te volgen, wordt de survey elke vijf jaar herhaald.

Voor de SID-survey 2022 wordt een representatieve steekproef getrokken bij inwoners van 7 herkomstgroepen uit het rijksregister. Naast de Belgische herkomstgroep gaat het om de grootste niet-EU herkomstgroepen die in Vlaanderen aanwezig zijn, namelijk Marokkaanse, Turkse en Congolese herkomst. Deze groepen worden aangevuld door twee Oost-Europese herkomstgroepen die de voorbije jaren sterk in aantal zijn toegenomen, namelijk de Poolse en Roemeense. Ten slotte vormt de Afghaanse herkomstgroep de grootste groep van erkend vluchtelingen in Vlaanderen. 

We hechten veel belang aan jouw privacy. Onderstaande tekst vertelt je daarom welke persoonlijke gegevens we op welke manier verwerken om er generieke cijfertabellen van te maken. Tegelijk informeren we je wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

We benadrukken dat het invullen van deze bevraging op geen enkele manier gevolgen voor jou zal meebrengen. De gegevens die je invult in de bevraging, worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd wordt.        

Betrokken partijen

Verwerkingsverantwoordelijke

ABB is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat in beginsel ABB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. ABB is verantwoordelijk voor de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers aan de SID-survey in overeenstemming met de AVG. 

Verwerker

Om de burgerbevraging uit te voeren heeft ABB via een openbare aanbesteding een veldwerkbureau aangeduid, meer bepaald Labyrinth. Dit bureau staat in voor de bevraging, het drukwerk, de handling en verwerking van de vragenlijsten afgenomen bij de burgers in het kader  van de SID-survey. In een verwerkersovereenkomst tussen ABB en Labyrinth wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden Labyrinth met de persoonsgegevens moet omgaan. Meer informatie over de gegevensverwerking door Labyrinth kan je hier terugvinden.

Doeleinden van de verwerking

Bij jouw deelname aan de SID-survey vragen wij je om jouw mening en informatie te verstrekken in de vorm van antwoorden op de surveyvragen. Deze gegevens worden gebruikt om de  SID-survey op te maken en op Vlaams niveau beleidsinformatie te kunnen verstrekken.   De surveyresultaten worden bijgevolg verwerkt met het oog op wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistische doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van de opmaak van de SID-survey worden verschillende persoonsgegevens   verwerkt.

Persoonsgegevens Rijksregister

Burgers ontvangen een uitnodiging per post om de SID-survey in te vullen. Zij worden aangeschreven op basis van een steekproef die getrokken wordt uit het Rijksregister. Met  die redenen worden volgende persoonsgegevens ontvangen van het Rijksregister:

 • naam en voornaam van de burger: om deze te kunnen aanschrijven;
 • adres: om de burger correct te bereiken;
 • herkomst: om de doelgroep van de bevraging af te bakenen. De steekproeftrekking gebeurt gestratificeerd naar herkomstland.
 • geslacht, geboortejaar en nationaliteitsgroep: om voor elke groep in elk gewest een perfecte weerspiegeling te garanderen zoals in de populatiegroep, en dus op deze manier te zorgen voor een representatieve steekproef, waarin iedereen evenveel kans maakt om deel te nemen.

Om deze steekproef te kunnen trekken, werd van het Rijksregister een machtiging verkregen (Beslissing nr. 037/2021, d.d. 11 augustus 2021).

Gelet op de AVG en de Belgische omzettingswet van 30 juli 2018 worden deze persoonsgegevens van de burgers die deelnemen aan de SID-survey niet verstrekt aan ABB. Om een evenwicht te bewaren tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en de mogelijkheid om onderzoek te verrichten, is het noodzakelijk voor statistische onderzoeken die niet kunnen gevoerd worden met anonieme gegevens, een derde vertrouwenspartij dan wel tussenpersoon aan te stellen, een zogenaamde ‘Trusted Third Party’ (TTP).Hiervoor wordt er een beroep gedaan op een derde vertrouwenspersoon, meer bepaald de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), die   deze gegevens versleutelt. ABB neemt dus geen kennis van de rijksregistergegevens van personen die deelnemen aan de survey.

Persoonsgegevens surveyresultaten

In de survey worden vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende soorten van persoonsgegevens. Meer bepaald komen doorheen de survey persoonsgegevens betreffende volgende categorieën aan bod:

 • persoonlijke kenmerken;
 • woningkenmerken;
 • opleiding, ervaring en vorming;
 • beroep en betrekking;
 • vrijetijdsbesteding en interesse;
 • leefgewoonten;
 • fysieke kenmerken, medische en psychische gegevens en behandelingen;
 • samenstelling van het gezin;
 • raciale of etnische gegevens;
 • gegevens over seksuele geaardheid;
 • politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Pseudonimisering persoonsgegevens Rijksregister

Na het invullen van jouw antwoorden, digitaal of via een interviewer, zal het veldwerkbureau Labyrinth deze surveyresultaten in eerste instantie verwerken tot een zogenaamd surveydatabestand. Dit is een groot spreadsheet-bestand waarin alle antwoorden van alle respondenten opgenomen zijn. Dit   surveydatabestand wordt vervolgens terug aan VSA bezorgd, die zal instaan voor de pseudonimisering. VSA construeert op basis van de postcode de variabele verstedelijkingsgraad met categorieën (1) Brussel, (2) Antwerpen/Gent, (3) Overige 11 centrumsteden en (4) Rest Vlaanderen en verwijdert nadien alle rijksregistergegevens. VSA zal het surveybestand dus pseudonimiseren. Dit betekent dat VSA - uitgezonderd de variabele verstedelijkingsgraad - elke link verwijdert tussen de persoonsgegevens zoals ontvangen van het Rijksregister en de gegevens die burgers (met toestemming) invulden. ABB ontvangt op zijn beurt uitsluitend het gepseudonimiseerde surveydatabestand.

Grondslag van de verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de SID-survey is gebaseerd op een aantal grondslagen zoals vervat in artikel 6 en 9 van de AVG.

Persoonsgegevens Rijksregister

Het ontvangen van de persoonsgegevens die worden verkregen van het Rijksregister is gebaseerd op een wettelijke verplichting en een taak van algemeen belang in de zin van artikel 6, lid 1, c) en e) van de AVG. Artikel III.113/1 van het Bestuursdecreet voorziet op zijn beurt in de mogelijkheid voor ABB (als intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid) om persoonsgegevens te verwerken voor bevragingen en statistisch onderzoek Het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals etnische afkomst, is gebaseerd op artikel 9, lid 2, g) en j) van de AVG. De wettelijke verplichting zit vervat in het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratiebeleid (wijzigingsdecreet van 9 juli 2021). Hierin wordt het volgende bepaald:

“Het Vlaamse integratiebeleid wordt wetenschappelijk onderbouwd via monitoring, beleidsverkennend en beleidsevaluatief onderzoek en statistische studies. Hiervoor worden analyses uitgevoerd op  basis van administratieve data en kunnen bevragingen bij personen van Belgische en buitenlandse herkomst uitgevoerd worden.

Om de doelstelling, vermeld in het tweede lid, te bereiken kunnen onderzoeksinstellingen of het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, persoonsgegevens van personen van Belgische en buitenlandse herkomst verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met het oog op het realiseren van de doelstelling, vermeld in het tweede lid, zal het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, periodiek bevragingen uitvoeren bij personen van Belgische en buitenlandse herkomst. Voor het uitvoeren van deze bevragingen zal het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor volgende persoonsgegevens:

1° persoonlijke kenmerken en identificatiegegevens afkomstig van het Rijksregister op basis van de steekproeftrekking;

2° de op basis van toestemming gevraagde persoonsgegevens.

De gegevens, vermeld in het vierde lid, 1°, worden vernietigd wanneer het veldwerk is gefinaliseerd en de kwaliteit van de steekproef en de bevraagde gegevens is gecontroleerd. De gegevens, vermeld in het vierde lid, 2°, worden voor langere termijn bijgehouden voor verder wetenschappelijk en historisch onderzoek en voor statistische doeleinden.

De gegevens, vermeld in het vierde lid, 2°, kunnen met het oog op verder wetenschappelijk en statistisch onderzoek doorgegeven worden aan onderzoeksinstellingen.”

 

VSA treedt op als derde vertrouwenspartij en ontvangt in die rol de gegevens van het Rijksregister. VSA heeft hiervoor een machtiging van het Rijksregister gekregen. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van een taak van algemeen belang, afgeleid uit de decretale opdracht van VSA tot het ontwikkelen van (Vlaamse openbare) statistieken.

 

Persoonsgegevens surveyresultaten

Deelnemers moeten voorafgaand aan het invullen van de survey hun uitdrukkelijke toestemming geven om hun antwoorden verder te gebruiken voor de opmaak van de SID-survey en verder wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. De verwerking van deze gegevens steunt daarom op artikel 6, lid 1, a) en artikel 9, lid 2, a) van de AVG: toestemming van de betrokkene.

Daarnaast steunt de verdere verwerking van deze gegevens door VSA en ABB ook op artikel 6, lid 1,

c) en e) en artikel 9, lid 2, g) en j) van de AVG.

Gegevensverwerking bij gebruik surveytool

De surveytool Nfield waarop je jouw gegevens invult, wordt voorzien door het veldwerkbureau Labyrinth, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze surveytool gebruikt geen tracking software of cookies. Om veiligheidsredenen daarentegen wordt in de algemene logfile van de server wel het dataverkeer gelogd. Meer bepaald worden jouw  IP-adres, URL, verwijzende URL (inclusief token/inlogcode), tijd van gebruik (openen en sluiten) en gebruikersagent (inclusief browser, toestel en besturingssysteem) opgeslagen.

Deze informatie die jij verstrekt wordt uitsluitend voor beveiligingsredenen en onderzoeksdoeleinden bewaard en wordt ook alleen daarvoor     bekeken.

Je hebt te allen tijden het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Hiervoor kan je met ons contact opnemen via abb.veiligheid@vlaanderen.be of contact opnemen met Labyrinth via info@labyrinthonderzoek.nl.

Bewaartermijn en -locatie

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat VSA en Labyrinth de persoonsgegevens uit het Rijksregister én   de persoonsgegevens uit de surveyresultaten zullen vernietigen zodra VSA het gepseudonimiseerd surveydatabestand aan ABB overhandigd heeft en ABB toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te verwijderen. VSA zal dan ook het gepseudonimiseerd surveydatabestand vernietigen. De persoonsgegevens worden ten laatste 2 en 4 maanden na overdracht van het surveydatabestand aan ABB verwijderd door respectievelijk Labyrinth en VSA.

ABB bewaart het ontvangen gepseudonimiseerd surveydatabestand niet langer dan nodig in het kader van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek. Voor de opslag van dit surveydatabestand worden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen.

ABB en VSA verwerken de door hen ontvangen persoonsgegevens uitsluitend binnen België. Ook  de back-up van de data wordt in België bewaard. Het veldwerkbureau Labyrinth verbindt er zich daarnaast toe om de ontvangen persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ABB, VSA en Labyrinth om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

ABB, VSA en Labyrinth zorgen daarom voor de passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van de betrokken partijen toegang tot de persoonsgegevens uit het Rijksregister en persoonsgegevens uit de surveyresultaten, en dit enkel wanneer het noodzakelijk is in het kader van de opmaak van de SID-survey.

Jouw privacyrechten

Welke rechten?

Wat betreft de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • recht op informatie wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt;
 • recht op inzage en kopie van jouw gegevens. Wat de persoonsgegevens uit de surveyresultaten betreft, word je dit recht verzekerd door je de mogelijkheid te bieden om na het invullen van de survey een kopie van jouw antwoorden te downloaden;
 • recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
 • recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens;
 • recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering;
 • recht op beperking van verwerking.

 

Met wie en hoe contact opnemen?

Als je jouw rechten in het kader van de AVG wil uitoefenen, dan kan je steeds contact opnemen met ABB via onderstaande gegevens:

Adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO) Betreft: Verzoek privacyrechten

Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 70

1000 Brussel België

E-mail:

teamDPO-ABB@vlaanderen.be

Je kan ook steeds contact opnemen met VSA en het veldwerkbureau Labyrinth.

 

Mogelijkheid om klacht in te dienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de federale toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het klachtenformulierkan je na het invullen per post (ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail versturen.

Daarnaast kan je over een Vlaamse instantie (zoals ABB of VSA) een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), die alleen bevoegd is voor instanties van de Vlaamse overheid. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) of per e-mail versturen.

 

Relevante documenten

 Machtiging 044/2021 van het Rijksregister om een steekproef te trekken (PDF)

Verwerkersovereenkomst tussen ABB en de Vlaamse Statistische Autoriteit (PDF)

Zie ook de algemene privacyverklaring van ABB voor meer informatie over jouw privacyrechten.

 

We controleren regelmatig of we nog altijd aan ons beleid informatieveiligheid en privacy en deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.