Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

De websites voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven. De eis(en) waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Door de vele websites die het Agentschap Binnenlands Bestuur in zijn beheer heeft, is het niet mogelijk om tijdig alle websites aan te passen aan de nieuwe webtoegankelijkheidscriteria. De resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit worden via een eenvoudig raadpleegbaar dashboard ontsloten. Bepaalde documenten zijn echter enkel beschikbaar als downloadbare PDF's. Het gaat dan voornamelijk over de samenvattingen per domein, bronnen en definities, methodologisch rapport en vragenlijst.  

Voorgestelde alternatieven en verbeteringsplan 

Indien de PDF-documenten beter toegankelijk zijn in een ander format, kan dit opgevraagd worden.  

Er werd een traject opgestart om toegankelijkheidsproblemen op de websites te inventariseren en de websites aan te passen zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Op termijn willen we zoveel mogelijk PDF-materiaal omzetten naar tekst op de website zelf. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20/10/2023.

De website voldoet momenteel niet aan alle toegankelijkheidseisen. Er is een traject opgestart om de componenten die nog niet voldoen te inventariseren en aan te passen zodat zij volledig toegankelijkheid zijn.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 20/10/2023.

Feedback en contactgegevens

De beheerder van de websites kan gecontacteerd worden via:

Als de bovenstaande service niet reageert en u wil een klacht indienen, kan dit bij de Vlaamse Ombudsdienst via het e-mailadres klachten@vlaamseombudsdienst.be. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via het nummer 1700.